Przeniesienia i 2. kierunek

Przeniesienie z innych uczelni

Student innej uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów, ubiegający się przeniesienie na studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązany jest w terminie do 10 września 2015 r. przedłożyć Dyrektorowi Instytutu Socjologii UJ wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść oraz dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów. Przeniesienie z innej uczelni możliwe jest tylko w wypadku studiowania socjologii i w odpowiednim trybie studiów (np. ze studiów stacjonarnych na studia stacjonarne).

Warunkiem przyjęcia na studia w Instytucie Socjologii UJ jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję powoływaną przez Dyrektora Instytutu. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy socjologicznych zainteresowań studenta, jego motywacji i planu studiów. Rozmowy prowadzone są we wrześniu 2015 r. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, Dyrektor Instytutu określa reguły ich uzupełnienia.

Podejmowanie dodatkowego kierunku czy specjalności studiów

Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, ubiegający się o podjęcie studiów w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z innego kierunku lub specjalności zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi Instytutu wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, na który został przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego, do 18 września.

Dodatkowym warunkiem przyjęcia studenta z innego kierunku czy specjalności studiów jest pozytywny rezultat rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją powołaną przez Dyrekcję Instytutu Socjologii. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy socjologicznych zainteresowań studenta, jego motywacji i planu studiów. Dyrektor Instytutu Socjologii określa liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu i ustala rok studiów, na który zostaje wpisany student podejmujący dodatkowy kierunek lub specjalność.

Wymagania

Warunkiem przeniesienia i podjęcia II kierunku studiów jest zaliczony poprzedzający rok akademicki na dotychczasowej uczelni.

Wymagane dokumenty:

  • zgoda kierownika jednostki organizacyjnej dotychczasowej uczelni na przeniesienie
  • odpowiednio umotywowane podanie do Dyrektora Instytutu Socjologii UJ
  • poświadczona przez sekretariat dotychczasowej uczelni średnia ocen z całego toku studiów
  • ponadto na rozmowę kwalifikacyjną należy dostarczyć - sylabusy (opisy) zrealizowanych do tej pory kursów.