dr Agnieszka Dyczewska

stanowisko: asystent dydaktyczno-naukowy
e-mail: agnieszka.dyczewska@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Dyczewska interesuje się nowymi ruchami religijnymi, grupami mniejszościowymi oraz indywidualnymi aspektami religijności w perspektywie biograficznej. W ramach zajęć dydaktycznych na IS UJ, UTW UJ i WH AGH prowadziła zajęcia z socjologii religii oraz wykłady fakultatywne związane z socjologią seksualności, problemami społecznymi, socjologią codzienności oraz wegetarianizmem.

Zainteresowania naukowe

 • badania grup mniejszościowych
 • metoda biograficzna
 • analiza narracji autobiograficznych

Publikacje

Książki:

 • Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, katolików rzymskich i zielonoświątkowców, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2013.
 • Razem i osobno. Religia a dobrostan w warunkach zróżnicowania etniczno-wyznaniowego na przykładzie Przemyśla, wraz z Ireną Borowik i Elizą Litak, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2011.
 • Światopogląd na talerzu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2006.

Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 • Poland. Overview of the National Situation; Przemyśl Case Study Report, wraz z Ireną Borowik i Elizą Litak [w:] Anders Bäkström (red.) Welfare and Values in Europe. Transition Related to Religion, Minorities and Gender. National Overviews and Case Study Reports, Acta Universitatis Upsaliensis 3, nr 6, Uppsala, 2012, s. 91-118.
 • Przemyśl Case Study Report, wraz z Ireną Borowik i Elizą Litak [w:] Anders Bäkström (red.) Welfare and Values in Europe. Transition Related to Religion, Minorities and Gender. National Overviews and Case Study Reports, 3, Acta Universitatis Upsaliensis nr 6, Uppsala, 2012, s. 118-156.
 • Tożsamość wegetarian. Analiza biograficznych wywiadów pogłębionych [w:] Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska (red.), Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje; Nomos, Kraków, 2007 s. 201 - 213.
 • The Role of Religious Agents in Welfare Provision in Local Communities. Case of Przemyśl, wraz z Elizą Litak, [w:] Edit Revay i Miklos Tomka (red.) Church and Religious Life in Post-Communist Societies, Budapest-Piliscaba, 2007, s. 133-148.
 • Man and Nature. A new Project of new Spirituality, wraz ze Zbigniewem Paskiem, "Problems of Sustainable Development", 2012, nr 6, 20s.
 • Vegetarianism as an Example of Dispersed Religiosity (przedruk) [w:] Paul Heelas (red.) Spirituality in the Modern World: Within Religious Tradition and the ‘Nova', Routledge, 2012.
 • Vegetarianism as on Example of Dispersed Religiosity (2008) [w:] Edward Bailey (red.) "Implicit Religion", 11, nr 2: 2008, s. 11-125.
 • Europa - Przemyśl - jednostka. Niektóre aspekty transformacji sceny religijnej, wraz z Ireną Borowik i Elizą Litak, [w:] Rocznik Przemyski, Wydawnictwo Naukowe TPN, 2008, s. 97-118.
 • Mit a światopogląd. Próba poszukiwania elementów mitycznych w światopoglądzie wegetariańskim [w:] Jan Drabina (red.), Mit w badaniach religioznawców, „Studia Religiologica" nr 38, 2006, s. 133-145.
 • Meredith McGuire i jej socjologia religii. Wstęp, wraz z Ireną Borowik [w:] Meredith McGuire, „Religia - kontekst społeczny", Nomos, Kraków, 2012, s. 11-22. Redakcja naukowa książki Meredith McGuire, Religia - kontekst społeczny, Nomos, Kraków, 2012.

Obecnie realizowane projekty

„Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu prof. dr hab. Irena Borowik; członkowie zespołu: A. Dyczewska, I. Koralewska, A. Mleczko, K. Zielińska, M. Zwierżdżyński; czas trwania 2015 - 2018.

Zrealizowane projekty

„Na tropach sensów życia. Światopogląd i religia w biograficznych narracjach grekokatolików, katolików rzymskich i zielonoświątkowców"; grant promotorski Nr NN 116 336935; pod opieką prof. dr hab. Ireny Borowik, okres realizacji 2008-2011;

„Welfare and Values in Europe: Transition Related to Religion, Minorities and Gender"; projekt finansowany z UE w ramach 6 PR; nr umowy 0286321; Pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Borowik wraz z dr Elizą Litak praca w zespole badawczym w Polsce, okres realizacji 2006-2009.