dr hab. Barbara Jabłońska

stanownisko: adiunkt
e-mail: b.jablonska@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest wielką i fascynującą przygodą życiową.

Kiedy nie pracuję naukowo, słucham muzyki. Wolny czas najchętniej spędzam spacerując z psem.

Dr hab. Barbara Jabłońska jest adiunktem w Instytucie Socjologii UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół zagadnień związanych z teorią kultury i sztuki, teoriami komunikacji oraz metodami badań jakościowych. Zajmuje się w szczególności problematyką socjologii muzyki, komunikacji medialnej i sfery publicznej oraz analizą dyskursu. Jest autorką prac z zakresu krytycznej analizy dyskursu - w tym książki pt. O dyskursie politycznym na tematy europejskie (2009) oraz monografii naukowej pt. Socjologia muzyki (2014). Przełożyła też na język polski zbiór esejów Alfreda Schütza pt. "O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej" (2008). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Światowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Od 2016 roku pełni funkcję członkini zarządu Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania naukowe

 • analiza dyskursu,
 • sfera publiczna i komunikowanie medialne,
 • metody jakościowe,
 • metodologia nauk społecznych,
 • współczesne teorie socjologiczne,
 • socjologia muzyki

Publikacje

Książki:

 • Jabłońska Barbara (2014), „Socjologia muzyki", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jabłońska Barbara (2009), „O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jabłońska Barbara (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007),"Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta", Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Jabłońska Barbara  (wraz z Andrzejem Bukowskim, Katalin Fuzer i Martą Smagacz-Poziemską) (2007) red., "Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities", Kraków: Wydawnictwo Rabid.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • Jabłońska Barbara (2016) "Socjologia muzyki i podejście socjologiczno-audialne (uwagi teoretyczno-metodologiczne)", "Studia Socjologiczne" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Dyskurs o muzyce na przykładzie XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego", "Przegląd Socjologiczny" nr 3.
 • Jabłońska Barbara (2015), "Norbert Elias o muzyce i społeczeństwie - możliwości aplikacyjne społeczno-muzycznych figuracji", "Kultura i Społeczeństwo", nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2014), "Muzyka, edukacja, społeczeństwo - w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze muzycznej?", "Kultura i Edukacja" nr 3 (103).
 • Jabłońska Barbara (2013) „Teoretyczne źródła socjologii muzyki w świetle klasycznej myśli H.Spencera, G.Simmla, M.Webera oraz A.Schutza", „Kwartalnik Muzyka",  nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2013) „Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej (dylematy teoretyczno-metodologiczne)", „Przegląd Socjologii Jakościowej", tom IX, nr 1.
 • Jabłońska Barbara (2012) "Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem - szkic teoretyczny", "Studia Socjologiczne" 1(204).
 • Jabłońska Barbara (2011), „Sfera publiczna Unii Europejskiej (krytyczna analiza dyskursu)", „Media-kultura-społeczeństwo" nr 6.
 • Jabłońska Barbara (2011), „Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa Polski w UE (perspektywa dyskursywna)", „Zarządzanie i Edukacja" nr 74-75.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Językowe podziały rzeczywistości społeczno-politycznej IV RP", [w:] M.Czerwiński, P.Nowak, R.Przybylska (red.), Język IV Rzeczpospolitej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Symboliczne konstruowanie świata społecznego w dyskursie medialnym", [w:] J.Leoński, M.Fiternicka-Gorzko (red.) Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Wydawnictwo Print Group.
 • Jabłońska Barbara (2010), „Telewizyjny 'spektakl' czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE", „Przegląd Socjologii Jakościowej" Tom VI nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „W stronę demokracji deliberacyjnej? O politycznym komunikowaniu na tematy europejskie w polskiej prasie", „Przegląd Socjologiczny" nr 2.
 • Jabłońska Barbara (2008), „Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie debaty 'nicejsko-konstytucyjnej' w polskiej prasie" [w:] A.Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jabłońska Barbara, Marta Smagacz-Poziemska  (2007), „Methodological Problems of Research on Exclusion in Urban Space of East European Cities", [w:] A. Bukowski A., K. Fuzer, B. Jabłońska, M. Smagacz-Poziemska, (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara, (wraz z Andrzejem Bukowskim i Martą Smagacz-Poziemską) (2007), Neighbourhoods in the Space of a Post-Industrial Districts of a Large City. A Study of Exclusion and Marginalisation, [w:]  Bukowski A., Fuzer K., Jabłońska B., Smagacz-Poziemska M,. (red.), Urban Rehabilitation in Segregated districts of Central and Eastern European Cities,  Urząd Miasta Krakowa, Instytut Socjologii UJ, Kraków: Wydawnictwo RABID.
 • Jabłońska Barbara (2006), „Obywatelski i nieobywatelski dyskurs polityczny w aspekcie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską"; [w:] Europa w polskich dyskursach, A. Horolets (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
 • Jabłońska Barbara (2006), „Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne", „Przegląd Socjologii Jakościowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Tom II nr1/ 2006. 
 • Jabłońska Barbara (2003), „Uwolnić się od złudzeń…" (recenzja) „Studia Socjologiczne"  nr 2 (recenzja książki P.Bourdieu i L.Wacquanta pt., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.

Tłumaczenia:

 • Alfred Schütz (2008), „O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej", tłum. Barbara Jabłońska, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS".
 • Jean Baudrillard (2012), „Iluzja nie stanowi opozycji wobec rzeczywistości", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Jean Baudrillard (2012), „Fotografia, czyli świetlny zapis", tłum. Barbara Jabłońska, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska, Piotr Sztompka, (red.) "Fotospołeczeństwo", Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Obecnie realizowane projekty

 • Udział w projekcie badawczym ogólnopolskiego konsorcjum naukowego „Analiza dyskursu" pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter – i multidyscyplinarne" (projekt NPHR).
 • Socjologia muzyki w teorii i praktyce.

Zrealizowane projekty

 • 2002-2004 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym DEMOS (V Program Ramowy UE)
 • 2005-2007 - udział w międzynarodowym projekcie badawczym CASE „Cities Against Social Exclusion" (Interreg IIIC);
 • 2005-2007 - udział w projekcie MNiSW pt. „Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce".
 • 2008-2010 - udział w projekcie badawczym MNiSW pt. „Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne".