dr Barbara Worek

stanowisko: adiunkt
e-mail: b.worek@uj.edu.pl

W życiu fascynuje mnie odkrywanie nowych perspektyw i możliwości

dr Barbara Worek - adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w projektach badawczych dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy i edukacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych oraz zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych.

Zainteresowania naukowe

 • Metodologia badań jakościowych
 • Analiza danych jakościowych
 • CAQDAS
 • Ewaluacja
 • Analiza polityk publicznych
 • Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning)

Publikacje

 • Szczucka A.,   Turek K. Worek B., 2012. Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery: w: Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP Warszawa. 
 • Pawluś D., Worek B, 2012, Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. W: Wódz K., Faliszek K., Karwacki A., Rymsza M (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Worek B. 2012. Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium, 
 • B. Worek, Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy, wyzwania, w: Gender w społeczeństwie polskim, pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, NOMOS, Kraków
 • B. Worek, Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • M. Jelonek, A. Szczucka, B. Worek, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa
 • M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, B. Worek, Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy, w: Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, 41-66.
 • M. Frączek, M. Jelonek, B. Worek, Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego. w: Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, 67-147.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek, Scenariusze prognostyczne rynku pracy, . w: Polski Rynek Pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, 213-255.
 • M. Jelonek, K. Keler, B. Worek, Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, 35-83.
 • B. Worek, S. Mazur, Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, 137-159.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców, w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-128
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Wynagrodzenia i związki zawodowe, w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-84
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Otoczenie Instytucjonalne działalności pracodawców w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-52.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców,  w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-72
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców,  w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-68.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?,  w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-68.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa?,  w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-68.
 • M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, S. Mazur, B. Worek, Dyskryminacja w procesie rekrutacji?,  w: Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Jarosława Górniaka i Stanisława Mazura, Pracodawcy RP: W-wa, 1-84.
 • G. Bryda, M. Jelonek, B. Worek, Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne, w: Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, pod red. W. Przybylskiego, S. Rudnickiego, A. Szwed, WSE, Kraków.

Obecnie realizowane projekty

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zrealizowane projekty

 • Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Projekt realizowany w partnerstwie Konfederacji Pracodawców Polskich, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert ds. badań.
 • Kompetentnie ku przyszłości: projekt rozwojowy Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Nadzór merytoryczny i realizacja badań jakościowych.
 • Badanie opinii mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania na temat Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II. Nadzór merytoryczny.
 • Przygotowanie planu ewaluacji Działania 2.1 i 2.2 Priorytetu II PO KL, projekt badawczy realizowany dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorstwo raportów badawczych.
 • Diagnoza sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Badania realizowane w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń, realizowanego w ramach Priorytetu 2 – wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.1.
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie polityki społecznej w Małopolsce.
 • Analiza porównawcza popytu na umiejętności i kwalifikacje oraz podaży usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw społecznych, badania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, współautorstwo raportu z badań.
 • Diagnoza sytuacji rodziny i pomocy instytucjonalnej w województwie małopolskim. Nadzór nad realizacją badań dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i współautorstwo raportu badawczego.
 • Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, prace eksperckie.
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wybranych województwach. Uczestnictwo w zespole badawczym, realizacji badań jakościowych, analiza danych. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • Sektorowa diagnoza małopolskiego rynku pracy, badania jakościowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Opracowanie raportu z badań
 • EUROFAMCARE, (projekt realizowany w ramach w ramach V Programu Ramowego UE): praca w charakterze koordynatora lokalnego w badaniach ilościowych, poświęconych analizie sytuacji rodzinnych opiekunów osób starszych.
 • Ewaluacja projektu CENTRA, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego. Badania realizowane przez IBRiOP CEM na zlecenie Delegatury NIK w Krakowie. Moderowanie grupy fokusowej, analiza wyników badań.
 • Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe. Badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, opracowywanie modelu wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, moderowanie eksperckich grup fokusowych, współpraca przy sporządzaniu raportu z badań.
 • Projekt badawczo-rozwojowy DEMOS, poświęcony problemom związanym z kształtowaniem się demokracji lokalnej i wspieraniem współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego a sektorem organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich. (projekt realizowany w ramach V Programu Ramowego). Realizacja badań ilościowych: konstrukcja narzędzia badawczego, konsultacje związane z analizą danych.
 • Projekt ACTIV AGEING (realizowany w ramach V Programu Ramowego UE). Przeprowadzanie wywiadów pogłębionych, analiza wyników badań.
 • Uczestnictwo w charakterze eksperta lokalnego w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowanym przez Bank Światowy. Działania w obszarze Partycypacja Społeczna i Stymulowanie Rozwoju Społecznego.