dr Ewa Kopczyńska

stanownisko: adiunktka
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

dr Ewa Kopczyńska – socjolożka, adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia oraz wzorcami żywieniowymi, ale interesują ją także zagadnienia socjologii nauki i wiedzy, kulturowe i społeczne wymiary ciała, czasu, przestrzeni i innych kategorii Durkheimowskich. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych. Absolwentka kilku staży naukowych (ostatnio SIFO - National Institute of Consumer Studies w Oslo, Department of Food and Resource Economics (IFRO), Uniwersytet w Kopenhadze). W 2017-2018 przebywa na Uniwersytecie Harvarda (Cambridge MA) jako Visiting Scholar w Minda de Gunzburg Centre for European Studies. Od roku 2012 pełni funkcję Zastępczyni Dyrektora IS ds. dydaktycznych.

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia i antropologia jedzenia
 • Socjologia i antropologia ciała
 • Socjologia nauki i socjologia wiedzy
 • Historia i teoria antropologii
 • Metodologia jakościowa – nowa etnografia

Publikacje

 • Economies of Acquaintances. Social Relations during Shopping at Food Markets and in Consumers’ Food Cooperatives. w: East European Politics & Societies, 2017, DOI: 10.1177/0888325417710079
 • Feeding the Body, Feeding the Gender. Dietary Choices of Men and Women in Poland, E. Kopczyńska; K. Zielińska (2016), w: East European Politics & Societies 30 (1), s. 147–168, dostępne na stronie internetowej: http://eep.sagepub.com/content/30/1/147.
 • Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku. w: Studia Socjologiczne 219 (4) 2015, s. 181–203.
 • Novelty with Traditional Twist: Food Co-Operatives as Short Food Chains in Global Network, in: Food and the Internet, Krawczyk-Wasilewska V., Lysaght P. (eds.). Peter Lang Edition, 2015, ss. 125-132.
 • Stare i nowe smaki lokalnego wina: o lubuskiej winorośli, winnicach i winiarzach, w: „Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia”, red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 133-152.
 • Wine Histories, Wine Memories and Local Identities in Western Poland, Rachel E. Black, Robert C. Ulin (eds.), Wine and Culture. Vineyard to Glass, Bloomsbury Academic 2013.
 • Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, ZW NOMOS, Kraków 2012.
 • Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, w: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 187-202.
 • Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej, w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. D. Rancew-Sikora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 203-218.
 • Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja podtrzymana, ożywiona czy na nowo wymyślona?, w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2009, ss. 252-260.
 • O moralnym poznawaniu. Rozważania wokół ideałów nauki Bronisława Malinowskiego i Franza Boasa, w: F. Czech, P. Ścigaj, A. Włodarczyk (red.), Szkice o pograniczach nauki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 65-81.
 • Historia nauki a socjologia nauki – socjologiczne aspekty koncepcji rozwoju wiedzy Thomasa S. Kuhna, w: Historyka, t. XXXV 2005, ss. 23-36.
 • Racjonalność w nauce i poza nauką – K. Szaniawski i Z. Bauman o wartościach poznania, w: Zagadnienia Naukoznawstwa 1-2 (155-156) 2003, ss. 67-75.

Obecnie realizowane projekty

"Społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych i jego rola w dynamice wzorów jedzenia - analiza jakościowa" (kierowniczka, MINIATURA NCN, styczeń-czerwiec 2018)

"Znaczenie obaw żywieniowych w alternatywnych strategiach zaopatrzenia w żywność gospodarstw domowych" (kierowniczka, OPUS NCN, wrzesień 2018-sierpień 2021)

Zrealizowane projekty

 • Przetwory 2012. Kulturowe znaczenie domowego przetwórstwa żywności - koordynacja projektu studenckiego realizowanego w ramach kursu „Antropologia jedzenia".
 • Studia nad procesami autochtonizacji ludności zachodniej Polski (2009-2011) – badania nad kulturą winną i współczesnym winiarstwem w lubuskiem.
 • Aksjologia w nauce. Studia nad wartościami poznania w socjologii i antropologii społecznej (projekt doktorski, 2004-2007).