dr hab. Hubert Kaszyński

stanownisko: adiunkt
e-mail: hubert.kaszynski@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest dyscypliną odniesienia dla praktyki. Kiedy nie pracuję naukowo spotykam się z ludźmi i rozmawiam. W życiu fascynuje mnie człowiek.

Dr hab. Hubert Kaszyński jest socjologiem i pracownikiem socjalnym, adiunktem w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej. Od 1989 roku jako pracownik socjalny zaangażowany w terapię społeczną na rzecz osób chorujących psychicznie (do 2011 asystent w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 1993-2006 kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej). Od 1997 współpracownik Powiatowego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Założyciel i członek Zarządu Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne skupione na personalistycznym i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, poszukując inspiracji w dziełach i praktyce Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora Frankla i Antoniego Kępińskiego.

Zainteresowania naukowe

  • Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie
  • Zdrowie psychiczne
  • Metody promocji zdrowia psychicznego

Publikacje

  • Frysztacki K., Kaszyński H., Praca socjalna – socjologiczna rekonstrukcja, K. Faliszek, K. Wódz (red.) Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i republice Słowackiej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", Toruń 2010.
  • Kaszyński, H., Spotkanie z osoba chorującą psychicznie – perspektywa społeczna, Psychiatria po Dyplomie, 2010, czerwiec, s. 22-23.
  • Adamczyk M., Kaszyński H., Studenci z zaburzeniami psychicznymi w systemie edukacji. Próba konceptualizacji problemu, G. Bryda (red.) Światy i konteksty społeczne. (Krakowskie Spotkania Socjologiczne, tom2), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2011.
  • Kaszyński H, Cechnicki A., Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących psychicznie. Psychiatria Polska 2011, t. XLV (1), s. 45-60.

Obecnie realizowane projekty

Testowanie i wdrażanie metod promocji zdrowia psychicznego, projekt realizowany we współpracy z Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie

Zrealizowane projekty

Badanie diagnostyczne dotyczące sytuacji grupy docelowej PIW EQUAL na rynku pracy. Zatrudnianie osób chorujących psychicznie – identyfikacja możliwości i ograniczeń, 2005-2008, Partnerstwo na rzecz Rozwoju – Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, funkcja: koordynator projektu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, główny autor i współrealizator badań.