dr hab. Jolanta Perek-Białas

stanowisko: adiunkt
e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl

dr hab. Jolanta Perek-Białas - absolwentka (magister - 1996 oraz doktorat - 2001) Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii oraz od 2001 pracuje także w Instytucie Socjologii UJ prowadząc zajęcia z metodologii badań społecznych, statystycznej analizy danych zastanych oraz doboru próby. Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE oraz fundacji Volkswagena). W Instytucie Socjologii UJ opiekuje się studentami z Sekcji Badawczej, organizując wspólnie od ponad 10 lat Warsztaty Analizy Danych. Współpracuje z wieloma instytucjami, w tym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Wspiera też działania Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych.

Zainteresowania naukowe

 • Aktywność osób starszych, starzenie się społeczeństwa i społeczno-ekonomiczne konsekwencje
 • Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych (oszczędzanie, dochody, wydatki)
 • Wykorzystanie metod statystycznych w analizach zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • Statystyczna analiza danych zastanych

Publikacje

 • „Older Women in Central and Eastern Europe: Economic and Health Concerns" co-author L. A. Mjelde-Mossey, in the book: Women and Aging International: Diversity, Challenges and Contributions, edited by Lee Ann Mjelde-Mossey, Ph.D. and Iris Chi, DSW. (the book is a re-publication of a Special Issue of the Journal of Ethnic & Cultural Diversity In Social Work), 2012.
 • Perek-Białas, J., K. Turek, "Organisation-level policy toward older workers in Poland", International Journal of Social Welfare, 2012
 • Principi, A., Lindley, R., Perek-Bialas, J., Turek, K. "Volunteering in older age: an organizational perspective", International Journal of Manpower. 2012
 • Developing the ‘Sociology of ageing' to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe', editors J. Perek-Białas, A. Hoff, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012
 • "Economic gerontology: Older people as consumers and workers", co-author with J. Schippers, in Growing old in Europe. A textbook of gerontology, edited by Kathrin Komp & Marja Aartsen, Springer, NL, 2013
 • "Did the transition to a market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?" A. Ruzik-Sierdzińska, J. Perek-Białas, K. Turek in ‘The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe', editors R. Ervik, T. Linden, Edward Elgar Press, 2013

Zrealizowane projekty

 • 2012 -2013 – lokalny ekspert OECD w Małopolsce w projekcie na temat lokalnych zmian demograficznych i ich konsekwencji
 • 2011-2012: ekspert ds. badań oraz koordynator obszaru wiek w projekcie ds. równego traktowania (Minister ds. Równego Statusu) UJ
 • 2010-2013: partner w projekcie finansowanym przez Norwegian Research Council nt. The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural Challenges in Europe (SGH)
 • 2010: udział w pracach projektu INSITO (udział w spotkaniu, prezentacja, opracowanie) Active Ageing in Poland
 • 2010: udział w pracach zespołu pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisławy Golinowskej przygotowującego dokument pt. Rozwój regionalny Małopolski w kontekście starzenia się ludności. Współpraca pokoleń i zdrowe starzenie się. Starzenie się populacji szansą rozwoju Małopolski, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 2009-2010.
 • 2010: udział w pracach projektu w ramach 7 PR UE FUTURAGE (praca w grupach roboczych projektu nt. aktywnego starzenia, luty, lipiec 2010)
 • 2009-2010: projekt „Socio-economic consequences of population ageing in selected Central and Eastern European Countries" w ramach „Generations in Dialogue" – fundacja ERSTE
 • 2009-2011: koordynator krajowy projektu fundacji Volkswagena na temat: Godzenia ról zawodowych i opieki nad osobą starszą, (współpraca z instytucjami z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii)
 • 2008-2011: koordynator krajowy międzynarodowego projektu w ramach 7 Programu Ramowego UE nt. Activating Senior Potentials in Ageing Europe
 • 2005-2007: pomysłodawca/ekspert/analityk w projekcie Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, ZPORR na lata 2004-2006, Działanie 2.1 (Badania i analizy)
 • 2005-2007: partner projektu (z Krajowym Punktem Kontaktowym) w ramach 6 Programu Ramowego UE Triple-Dose (Days of Socio-Economic: Education, Employment, Europe) CIT
 • 2006-2007 współtwórca koncepcji informatycznego systemu monitorowania równego statusu między kobietami i mężczyznami (system wskaźników) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert/analityk (obliczenia wskaźników do systemu)
 • 2006-2007: koordynator projektu badawczego z Polskie Książki Telefoniczne (PKT.pl) i Call Center Poland nt. wykorzystania informacji teleadresowych (współpraca z TNS OBOP, CCP)
 • 2006 ekspert/konsultant metodologiczny oraz analityk w projekcie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy (m.in. raport dotyczący wykorzystania zasobów informacyjnych z różnych instytucji regionalnych)
 • 2002-2005: koordynator krajowy projektu w ramach 5 Programu Ramowego UE nt. Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe HPSE-CT-2002-00102
 • 1999 – 2002: koordynator krajowy projektu w ramach 5 Programu Ramowego UE nt. Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and Pension Reform (w ramach akcji kluczowej: badania społeczno- ekonomiczne), HPSE-CT-1999-00023