dr hab. Kaja Gadowska

stanowisko: adiunkt
e-mail: kaja.gadowska@uj.edu.pl

Dr hab. Kaja Gadowska, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunku Society and Politics na Central European University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej, w tym wpływu zjawiska klientelizmu i korupcji na proces transformacji polityczno-gospodarczej Polski po 1989 roku oraz relacji między sferami polityki i administracji. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kierownik i główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, m.in. finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. pierwszej Nagrody im. Stanisława Ossowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze prace doktorskie z dziedziny socjologii (2003), a także pierwszej nagrody w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, przyznawanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego (2003), za książkę Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce (2002). Stypendystka tygodnika Polityka „Zostańcie z nami" dla wybitnych młodych naukowców (2003). Członek redakcji Studiów Socjologicznych w latach 2004–2008, obecnie recenzent zewnętrzny.

Zainteresowania naukowe

 • dysfunkcje sfery publicznej
 • procesy transformacji polityczno-gospodarczej
 • społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania górnictwa węglowego
 • współczesne teorie socjologiczne
 • socjologia korupcji
 • socjologia prawa

Publikacje

Autorstwo i współautorstwo oraz redakcja monografii:

 • Kaja Gadowska, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, ss. 446.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Kai Gadowskiej. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Andrzej Krowiak, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Konstanty Wolny, Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo GIG, Katowice 2011, ss. 240.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Anna Niezgoda, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, Wydawnictwo GIG, Katowice 2009, ss. 185.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Tausza. Zespół autorski: Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, Dystrybucja prestiżu w środowisku górniczym, Wydawnictwo GIG, Katowice 2007, ss. 87.
 • Kaja Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, ss. 218.
 • Kaja Gadowska, Paweł Bieńka, współpraca redakcyjna w przygotowaniu monografii pod redakcją Grażyny Skąpskiej Etyka w polityce, Kraków: Universitas, 1997, ss. 232.

Rozdziały w monografiach

 • Kaja Gadowska, "The Process of Creating Civil Service in Poland in the Perspective of the New Institutionalism" [w:] Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur, Justyna Wiśniewska-Grzelak (red.) The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2018, s. 77-108.
 • Kaja Gadowska, „National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland" [w:] Holger Moroff, Diana Schmidt-Pfister (red.) Fighting Corruption in Eastern Europe. A Multilevel Perspective, London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012, s. 71-102.
 • Kaja Gadowska, „Law in Action: The Problem of Political Patronage in the Process of Appointing High-ranking Posts in Civil Service in Poland" [w:] Juraj Nemec, B. Guy Peters (red.) State and Administration in a Changing World, Bratislava: NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), 2010, s. 207-241.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, „Dystrybucja funduszy strukturalnych w Polsce. Uwarunkowania polityczno-administracyjne" [w:] Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa (red.) WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, s. 181-212.
 • Kaja Gadowska, Cezary Trutkowski, „Jednostka i wspólnoty. Społeczeństwo w działaniu" [w:] Janusz Mucha, Maria Zielińska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec (red.) Co nas łączy, co nas dzieli? Tom zjazdowy XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 301-306.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Reflections on Prestige of Mine Supervisory Staff from the Aspect of Hard Coal Mine Management" [w:] Legal Aspects of Mining Activity, Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice: Wydawnictwo Wyższego Urzędu Górniczego, 2008, s. 51-55.
 • Kaja Gadowska, „Przemoc w przestrzeni sieci klientelistycznych" [w:] Radosław Sojak (red.) Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 145-195.
 • Kaja Gadowska, „Violence In the Area of Clientelistic and Cronistic Networks" [w:] Julia Kusznir (red.) Informal Networks and Corruption in Post-Socialist Societies, Koszalin: KICES (Koszaliński Instytut Studiów Porównawczych, Koszalin Institute of Comparative Studies) Working Papers No. 6 – September 2006, s. 5-24.
 • Kaja Gadowska, „Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prawnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce" [w:] Andrzej Flis (red.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Universitas, 2006, s. 479-531.
 • Kaja Gadowska, „Klientelizm oraz kolesiostwo w polskiej polityce i gospodarce" [w:] Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek (red.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa, Świat. Tom zjazdowy, XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 265-298.
 • Kaja Gadowska, „Clientelism in the Silesian Coal Mining Industry" [w:] Heiko Pleines (red.) Political Corruption in Poland, Forschungsstelle Osteuropa Bremen, Arbeitspapiere und Materialien No. 65 – March 2005, s. 21-48.
 • Kaja Gadowska, „Problem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku w świetle teorii klientelizmu" [w:] Marek Szczepański, Robert Geisler, Beata Pawlica (red.) Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku, Częstochowa–Tychy: Wydawnictwo WSP w Częstochowie i WSZiNS w Tychach, 2004, s. 253-282.
 • Kaja Gadowska, „Społeczne zasoby. Obywatelskie zaangażowanie polskich przedsiębiorców" [w:] Grażyna Skąpska (red.) Buddenbrookowie czy piraci? Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Kraków: Universitas, 2002, s. 129-181.
 • Kaja Gadowska, „Political, Economic, and Social Aspects of Transformation in Poland after 1989" [w:] Krzysztof Frysztacki (red.) Columbus – Cracow Dialogues on East European Social Issues, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow, Poland–Columbus, USA 1996, s. 201-224.

Redakcja tomów czasopism naukowych:

 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 1(208)/2013.
 • Grażyna Skąpska, Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 2(185)/2007.
 • Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 1(180)/2006.
 • Kaja Gadowska, redakcja tomu Studia Socjologiczne nr 2(173)/2004.

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

 • Kaja Gadowska, "Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu", Zarządzanie Publiczne nr 1(43)/2018, s. 54-77.
 • Kaja Gadowska, Marek Rymsza, „Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej. Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej”, Studia Socjologiczne nr 4 (227)/2017, s. 19–47.
 • Kaja Gadowska, „Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle zasad konstytucyjnych”, Rocznik Lubuski nr 43 (cz. 2)/2017, s. 25–48.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Formal and Informal Rules of Doing Business in Poland in the Context of Accession to the European Union: An Analysis of the Institutional Changes", Polish Sociological Review nr 4(188)/2014, s. 475-508.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Zaufanie w strategiach polskich przedsiębiorców", Studia Socjologiczne nr 3(214)/2014, s. 67-106.
 • Kaja Gadowska, Jan Winczorek, „Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne", Studia Socjologiczne nr 1(208)/2013, s. 5-18.
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, „System rekrutacji do ratownictwa górniczego oraz system szkoleń w ratownictwie w opiniach przedstawicieli wyższego dozoru kopalń", Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 3(211)/2012, s. 10-20.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, „Obywatelskie inicjatywy kobiet na rzecz poprawy sytuacji bytowej rodzin górników, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym i ciężkim", Przegląd Górniczy nr 3/2012, s. 148-157.
 • Kaja Gadowska, Konrad Tausz, „Funkcjonowanie ratownictwa górniczego w opiniach wyższego dozoru kopalń", Przegląd Górniczy nr 1/2012, s. 73-82.
 • Kaja Gadowska, Marzena Majer, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Położenie rodziny górniczej po wypadku śmiertelnym przy pracy", Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 7(191)/2010, s. 10-18.
 • Kaja Gadowska, „National and International Anti-Corruption Efforts. The Case of Poland", Global Crime Vol. 11(2)/2010, Routledge, Taylor & Francis Yournals, s. 178-209.
 • Kaja Gadowska, „Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce", Przegląd Socjologiczny nr LVIII/1/2009, Krystyna Lutyńska, Anna Kubiak (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 51-90.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Barriers and Obstacles in the Process of Awarding and Implementation of EU Funds in Poland. Systemic Analysis", Polish Sociological Review 4(164)2008, s. 437-469.
 • Andrzej Bukowski, Kaja Gadowska, Paulina Polak, „Bariery w dystrybucji środków unijnych a mechanizmy systemowe w (schyłkowym) państwie bezpieczeństwa socjalnego. Przypadek Polski", Studia Socjologiczne nr 1(188)/2008, s. 5-43.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Wykorzystanie prestiżu dozoru w procesie zarządzania KWK", Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/2007, s. 58-62.
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak, Konrad Tausz, „Prestiż dozoru a decyzja o pracy w zakładzie górniczym (na przykładzie studentów ostatniego roku wydziału górniczego)", Przegląd Górniczy nr 7-8/2007, s. 82-89.
 • Kaja Gadowska, Sandra L. Hanson, „Catholicism, Country, and the Construction of Gender", Polish Sociological Review 3(127)/1999, s. 353-376.

Przekłady

 • Kaja Gadowska, (przekład) Gottfried Boehm i W. J. Mitchell „Zwrot piktograficzny versus zwrot ikoniczny: dwa listy" [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) Socjologia wizualna, Kraków: Znak, 2012, ss. 94–117.
 • Kaja Gadowska, (przekład) John Collier, Junior i Malcolm Collier „Fotografowanie okoliczności społecznych i interakcji" [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) Socjologia wizualna, Kraków: Znak, 2012, ss. 738–760.
 • Kaja Gadowska, (przekład) Julia Annas „Szczęście jako osiągnięcie" [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) Socjologia codzienności, Kraków: Znak, 2008, s. 960-969.
 • Kaja Gadowska, (przekład) Robert H. Frank „Jak nie kupować szczęścia" [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.) Socjologia codzienności, Kraków: Znak, 2008, s. 318-333.
 • Kaja Gadowska, (przekład) Peter M. Blau „Wymiana społeczna" [w:] Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, 2005, s. 103-111.
 • Kaja Gadowska, (przekład) Peter M. Blau „Teoria i rozwój biurokracji" [w:] Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, 2005, s. 162- 170.
 • Kaja Gadowska, (przekład) Lewis A. Coser „Konflikt z grupami zewnętrznymi a struktura grupowa" [w:] Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, 2005, s. 255-260.

Zrealizowane projekty

Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Badań Naukowych:

 • Program ograniczania ryzyka w podsystemie społecznym kopalń węgla kamiennego; NR09 000910; rok zakończenia – 2012; projekt realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; główny wykonawca.
 • Kierunki modernizacji funkcjonowania ratownictwa górniczego w branży górnictwa węgla kamiennego z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i społecznych; N524 371537; rok zakończenia – 2010; projekt realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; główny wykonawca.
 • Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej: uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz instytucjonalne; N116 2830 35; rok zakończenia – 2010; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; główny wykonawca.
 • Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadku w pracy; N524 0257 33; rok zakończenia – 2009; projekt realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; główny wykonawca.
 • Prawo w działaniu. Problem stosunków polityczno-administracyjnych w Polsce po 1989 roku w świetle reformy służby cywilnej; N116 029 31/3130; rok zakończenia – 2009; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; kierownik projektu i główny wykonawca.
 • Rozdział funduszy Unii Europejskiej jako wskaźnik funkcjonowania sfery publicznej w Polsce; 1H02E 012 29; rok zakończenia – 2008; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; główny wykonawca.
 • Wykorzystanie prestiżu stanowisk dozoru w zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego; 4T12A 039 29; rok zakończenia – 2007; projekt realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach; główny wykonawca.
 • Polityka personalna w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie restrukturyzacji – modele kariery wyższych kadr zarządzających i nadzorujących; 5T12A 001 24; rok zakończenia – 2005; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; kierownik projektu i główny wykonawca.
 • Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce; 1H02E 022 17; rok zakończenia – 2000; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; kierownik projektu i główny wykonawca.
 • Tworzenie bogactwa. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przekształceń ekonomicznych w Polsce; 1H01F 069 10; rok zakończenia – 2000; projekt realizowany w Instytucie Socjologii UJ; wykonawca.

Inne programy badawcze oraz prace eksperckie:

 • Członkostwo w panelu ekspertów Komisji Europejskiej ds. opracowania EU Anti-corruption Report. EU Member States Action Against Corruption – 2013 r.
 • Recenzja raportu z realizacji projektu W poszukiwaniu rzetelnego państwa (National Integrity System Assessment) zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Transparency International – 2011 r.
 • Recenzja opracowania Strategia antykorupcyjna dla Polski – zasady tworzenia i wdrażania przygotowanego przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego – 2010 r.
 • Współpraca z Fundacją Court Watch Polska przy realizacji badań w ramach programu Obywatelski monitoring sądów rejonowych – od 2010 r.
 • Realizacja badań własnych Korupcja w administracji. Analiza zjawiska w Instytucie Socjologii UJ – lata 2009–2010.
 • Współpraca w ramach międzynarodowej grupy roboczej Corruption and Democracy przy Center for Political Research (Centre de Recherches Politiques de Sciences Po) CEVIPOF w Paryżu oraz University of Salford, Wielka Brytania – lata 2006–2007.
 • Członkostwo w zespole ekspertów Międzynarodowej Szkoły Letniej Changing Europe w ramach Forschungsstelle Osteuropa dla młodych badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej (Volkswagen Stiftung) – recenzent projektów – lata 2006–2009.