dr Karol Kurnicki

stanowisko: asystent naukowy
e-mail: karol.kurnicki@uj.edu.pl

Socjologia dla mnie to „bezwzględna krytyka wszystkiego, co istnieje".

dr Karol Kurnicki - absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2015 roku ukończył doktorat w Instytucie Socjologii UJ, gdzie obecnie realizuje staż podoktorski. Odbył staże naukowe w Culture Theory Space Research Cluster na University of Plymouth (2012) oraz w The Centre for Urban Conflicts Research na University of Cambridge (2014). Współpracował z Urzędem Miasta Krakowa przy procesach rewitalizacji osiedli blokowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich. Współpracuje z Magazynem Autoportret.

Zainteresowania naukowe

 • urban studies
 • socjologia miasta
 • socjologia przestrzeni
 • socjologia krytyczna i krytyki

Publikacje naukowe

 • Mechanisms of Loss. W: K. Nawratek (red.), Re-industrialization and Progressive Urbanism. New York: Punctum Books [W druku].
 • "Dziś w moim mieście" Społeczna i polityczna przestrzeń codzienna w polskim hip-hopie W: M. Miszczyński (red.), Hip-hop w Polsce: od blokowisk do kultury współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo UW 2014.
 • Towards a Spatial Critique of Ideology: Architecture as a Test. Journal of Architecture and Urbanism 2014, 38(1). DOI:10.3846/20297955.2014.893642
 • (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu. Trzeci Sektor 3/2013. Ideological Transformations.
 • Theoretical and Political Implications of Post-Socialist City. W: Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung 2012.
 • Sociological and Philosophical Insight into Privacy in Postmodern Cities. W: M. Carucci (red.), Revealing Privacy. Debating Understandings of Privacy. Peter Lang Publishing 2012. (z K. Salamon)
 • Amerykańskie miejskie idee i ideologie. W: K. Frysztacki, A. Śliz (red.), Między Ameryką a Polską. Opolskie spotkania socjologiczne. NOMOS: Kraków 2012.
 • Problemy miast w okresie fordyzmu i postfordyzmu oraz próby ich rozwiązywania. Zeszyty Pracy Socjalnej (15). Kraków 2009/2010.

Publikacje popularnonaukowe:

O unowocześnianiu modernizmu. Autoportret 3[50] 2015.
Produkcja miasta postsocjalistycznego. Autoportret 1[36] 2012.

Projekty badawcze

2015– 2018: Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne (NCN Opus, kierowniczka: dr Marta Smagacz-Poziemska)

Opracowania i diagnozy

2014 Diagnoza kapitału społecznego, jakości życia I funkcjonalności osiedli Ugorek i Olsza II (dla UM Kraków)