prof. dr hab. Krzysztof Gorlach

stanowisko: profesor zwyczajny
e-mail: kgorlach@interia.pl

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Socjologii UJ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki socjologii wsi i rolnictwa, a także dotyczą socjologii polityki i ruchów społecznych. W latach 1990 i 1996/1997 przebywał w USA w Uniwersytecie stanowym Wisconsin w Madison jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Fulbrighta. W roku 1995 przebywał w Oxford University jako stypendysta programu Oxford-Cambridge Hospitality Scheme for East European Scholars. W roku 2003 przebywał w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (Austria) jako stypendysta Andrew W. Mellon Foundation. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Socjologii Struktur Społecznych.

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia obszarów wiejskich
 • Socjologia ruchów społecznych
 • Socjologia państwa
 • Procesy makrospołeczne

Publikacje

Książki:

 • 2009 - W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 - Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: SCHOLAR (współredaktor Patrick H. Mooney)
 • 2008 - Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland, Eine Bestandsaufnahme, Aachen: Shaker Verlag (współredaktorzy: Lutz Laschewski, Andrzej Kaleta)
 • 2007 - Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współredaktorzy: Marian Niezgoda i Zygmunt Seręga)
 • 2007 - Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – projekty – działania, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (współautorzy: Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Andrzej Pilichowski, Paweł Starosta
 • 2004 - Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Rozdziały w książkach:

 • 2013 - „Myśl lokalnie działaj globalnie: czyli o pewnym rozumieniu rozwoju społecznego w dobie globalizacji", w: Izabela Bukraba-Rylska, Andrzej Lech, Damian Kasprzyk (red.) Nie tylko o wsi…, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89 – 116 (współautorzy: Piotr Nowak, Marta Klekotko).
 • 2012 - „Zagłada chłopstwa?", w: Aleksander Bobko, Barbara Marek-Zborowska (red) Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 166 - 181
 • 2012 - „W obliczu globalnego dyskursu. Współczesna polska socjologia wsi w relacji do anglosaskich studiów nad obszarami wiejskimi", w: Andrzej Kaleta (red) Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 219 – 268 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Analiza protestów rolników polskich w latach 1989 – 2001. Przyczynek do teorii ruchów chłopskich", w: Agnieszka Kolasa-Nowak, Wojciech Misztal (red) Społeczne światy wartości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 247 – 268 (współautor: Grzegorz Foryś)
 • 2011 - „Kobiety na kombajnach: właścicielki gospodarstw rolnych w Polsce współczesnej", w: Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: NOMOS, s. 280 – 297 (współautor: Zbigniew Drąg)
 • 2011 - „Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności, czyli od „nowej" socjologii wsi do studiów nad wsią ponowoczesną", w: Maria Halamska (red) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 139 – 168
 • 2011 - „Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym", w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski (red) Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodnośc i procesy różnicowania, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 25 – 55 (współautorka: Marta Klekotko)
 • 2010 - "Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka", w: Hanna Podedworna (red) Nowe inspiracje socjologii wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 32 – 56 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „One tradition, many recepis: social networks and local food production – the ocypek cheese case", w: Maria Fonte, Apostolos G. Papadopoulos (red) Naming Food After Places: Food Relocation and Knowledge Dynamics in Rural Development, Aldershot: Ashgate, s. 173 – 196 (współautor: Tomasz Adamski)
 • 2010 - „Razem ale osobno: przyczynek do koncepcji rozwarstwienia klasowego chłopstwa", w: Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red) Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa: IFiS PAN, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, s. 82 - 103
 • 2010 - „W opinii socjologów", w: Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red) Polska wieś 2010, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: SCHOLAR, s. 145 – 158 (współautor: Piotr Nowak)
 • 2010 - „Kto dzisiaj czyta Znanieckiego? Ludzie teraźniejsi i koncepcja rozwoju neoendogennego", w: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red) Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109 - 132

Artykuły w periodykach naukowych:

 • 2014 - „Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (212), s. 173 – 200 (współautorzy: Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska)
 • 2013 - „Trójkąt niebermudzki: Sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich", w: Folia Sociologica, 44, s. 25 – 38 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2013 - „Rozwój społeczny – rozwój zrównoważony – postęp: przyczynek do przemian obszarów wiejskich", w: Wieś i Rolnictwo, nr 3 (160), s. 7 – 27 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Nowak)
 • 2013 - „Obywatelstwo – społeczeństwo obywatelskie – państwo", w: Studia Socjologiczne, nr 1 (208), s. 207 – 223 (współautorzy: Marta Klekotko, Piotr Płucienniczak)
 • 2012 - "Czyńcie sobie ziemię poddaną" – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata" w: Wieś i Rolnictwo, nr 4 (157), s. 9 – 35 (współautorka: Katarzyna Jasikowska)
 • 2012 - „Women on… combine harvesters? Women as farm operators in contemporary Poland", w: Eastern European Countryside, vol. 18, s. 5 – 26 (współautorzy: Zbigniew Drąg, Piotr Nowak)
 • 2012 - „Gospodarka i kultura: problemy wzajemnych relacji", w: Studia Socjologiczne, vol. 205 (2), s. 169 – 190 (współautorzy: Seweryn Grodny, Marta Klekotko)
 • 2011 - „O lokalności raz jeszcze: problematyka relacji mezostrukturalnych w społeczeństwie zglobalizowanym", w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI, nr 2, s. 47 – 69 (współautor: Marta Klekotko)
 • 2011 - "Tam gdzie rodzi się społeczeństwo", w: Studia Socjologiczne, vol. 201 (2), s. 193 - 214

Zrealizowane projekty

 • 2006–2009 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego", grant nr N116 003 31/0267; 219.750,00 PLN
 • 2004-2006 - Grant w ramach VI Programu ramowego Komisji Europejskiej pt. "A cognitive approach to rural sustainable development – the dynamics of expert and lay knowledges" – koordynator krajowy – 68 200 Euro
 • 2002–2005 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców wsi w Polsce na przełomie wieków", grant nr 2 H02E 013 23, 100 000 zł
 • 2001–2002 - Grant nt. "EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland", realizowany wspólnie z Uniwersytetem Południowej Karoliny (USA) – główny koordynator projektu prof. Maryjane Osa (Department of Government and International Relations) - finansowany przez National Council for East European and Eurasian Research (grant nr 817-12), $ 10,000
 • 1998–2001 - Grant przyznany w ramach konkursu przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu pt. "Świat w progu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu procesu globalizacji", grant nr 1 H02E 007 15, 134,125 zł