dr Marcin Kocór

stanownisko: adiunkt
e-mail: marcin.kocor@uj.edu.pl

dr Marcin Kocór - adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach rynku pracy i kapitału ludzkiego. Stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co przyczyniło się do udziału w licznych projektach badawczych – zarówno marketingowych, jak i dotyczących sfery publicznej. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej.

Zainteresowania naukowe

 • Metody i techniki badań społecznych
 • Techniki statystycznej analizy danych
 • Socjologia polityki
 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki

Publikacje

 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, „Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy", (w:) Jarosław Górniak (red.), „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce", PARP, 2013.
 • Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Anna Strzebońska, „Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu", (w:) Jarosław Górniak (red.), „Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski", PARP, 2012.
 • Marcin Kocór, „Analiza założeń projektu Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia i ich realizacji", Jerzy B. Sobczak, Dorota Pawluś (red.), Interwencja społeczna – teoria i praktyka, IS UJ, ROPS Kraków, 2008.
 • Marcin Kocór, „Metody wnioskowania ekologicznego na przykładzie danych wyborczych", ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, nr 15, 2006.

Obecnie realizowane projekty

Bilans Kapitału Ludzkiego

Zrealizowane projekty

 • „Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego". Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet 6, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 • „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy", nr projektu Z/2.12/II/2.1/117/05. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
 • „Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.
 • „Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego". Projekt realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2, Działanie 2.1.