dr hab. Marcjanna Nóżka

stanowisko: adiunkt
e-mail: marcjanna.nozka@uj.edu.pl

Dr Marcjanna Nóżka – etnolog, socjolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Udział w pracy zespołu ekspertów nad standardami pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego z EFS. W działalności naukowo-publikacyjnej i dydaktycznej zajmuje się pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i zasad interwencji, a także psychologią społeczną, środowiskową i komunikacją interpersonalną. Autorka raportów z badań, ekspertyz, książek i artykułów, koordynator i wykonawca projektów koncentrujących się na zjawiskach marginalizacji i wykluczenia społecznego, dewiacji, poznania społecznego i zachowań terytorialnych. Aktualnie kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych".

Zainteresowania naukowe

 • Wykluczenie społeczne, marginalizacja
 • Problemy społeczne
 • Psychologia społeczna i środowiskowa
 • Socjologia środowiskowa
 • Komunikacja interpersonalna

Publikacje

 • Włóczęgostwo - zjawisko społeczne i interwencja socjalna, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt jedenasty), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2006.
 • Nasze problemy. Ubóstwo i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Kraków 2011.
 • Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Frysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Granice reklamy społecznej, red. K. Keler, M. Nóżka, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt trzynasty), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2007.
 • Społeczeństwo i praca socjalna. Z prac magisterskich w Instytucie Socjologii UJ, red. K. Frysztacki, M. Nóżka, K. Ornacka, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt piętnasty), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2009/2010.
 • Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, red. K. Frysztacki, M. Smagacz-Poziemska, M. Nóżka, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt szesnasty), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2011
 • "The Mentally Ill Are the „Real Poor"", w: Old and New Poverty in Post-Communist Europe, pod red. M. Bocheńskiej-Seweryn, J. Grotowskiej-Leder, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt siódmy), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2003.
 • "Aktywizacja osób starszych – praca na rzecz wspierania samodzielności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej", w: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski. Materiały konferencyjne, PTG, Warszawa 2004.
 • "Noosfera pacjenta szpitala psychiatrycznego", w: O granicach i ich przekraczaniu, red. P. Kowalski, M. Sztandara, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 • "Styl życia bezdomnego włóczęgi w aspekcie kultury ubóstwa", w: Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy, red. M. Duda, Wyd. Nauk. PAT, Kraków 2005.
 • "Marginalizacja w środowisku osób bezdomnych", w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • "Institutional forms of assistance for homeless males", w: Social and Health Care Problems as Seen From Berlin and Cracow, ed. L. Miś, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt dziesiąty), Instytut Socjologii UJ, Kraków 2005.
 • "Podnoszenie sprawności i aktywizowanie osób w podeszłym wieku w domach pomocy społecznej", w: Aktywne starzenie. Aktywna starość, red. J. Perek-Białas, Wydawnictwo „Aureus", Kraków 2005
 • "Człowiek bezdomny jako sprawca i ofiara przemocy", w: Przemoc, red. T. Kamiński, Roczniki Caritas, Wydawnictwo Fundacja „Pro Caritate", Warszawa 2007.
 • „Street Children in the big city", M. Nóżka, M. Smagacz, w: Cracow-Berlin Debate on Children, Families and Poverty, red. K. Ornacka, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt dwunasty), Kraków 2007.
 • "Styl życia bezdomnego człowieka", w: Oblicza bezdomności, red. M. Dębski, K. Stachura, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 • "Miejscy nomadzi" - krakowski świat równoległy", w: O Krakowie raz jeszcze, red. K. Frysztacki, Z. Mach, Zakład Wydawniczy „NOMOS" Kraków 2008.
 • „Problematyka pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie", w: Metody i techniki pracy socjalnej z rodziną we Frankfurcie nad Menem i w Krakowie, red. A. Żukiewicz, Impuls, Kraków 2008.
 • „Trud reintegracji społecznej i zawodowej", w: Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. A. Żukiewicz, Impuls, Kraków 2009
 • "Włóczęgostwo" w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., Wyd. Żak, Warszawa 2009.
 • „Dzieci ulicy wielkiego miasta" współautorka M. Smagacz-Poziemska, [w:] Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki, red. Z. Pucek, Państwo i Społeczeństwo, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii, Kraków 2009.
 • „W kręgu metodologii badań jakościowych. Paradygmat interpretatywny w antropologii", w: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Socjologia, Kraków 2009, nr 9.
 • „Nowe stare problemy. „Dzieci ulicy" – teoria i praktyka", w: Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 10, Kraków 2010.
 • „Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Śląsku Opolskim – w kontekście wypowiedzi prasowych", artykuł do książki, pod red. K. Frysztackiego, Opole 2010.
 • „Formy wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w kontekście poziomu jej samooceny i motywacji", w: Folia Sociologica, nr 38, 2011.
 • "Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja", [w:] B. Łaciak (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 2011.
 • „Praca socjalna a problem bezdomności rozumianej jako proces i stan", w: Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Maj (red.), FORUM. O bezdomności bez lęku, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011.
 • „Krakowskie dzieci ulicy. Wypisy z badań", w: „Forum Socjologiczne" nr 2/2011.
 • „Kategoria zaniedbania w kontekście teorii i wyników badań nad zjawiskiem dzieci ulicy", w: W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • „Na czym polega pomoc społeczna? O rozumieniu i zasadach jej udzielania", w: Praca socjalna w służbie ludziom, red. A. Żukiewicz, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012 (Seria wydawnicza: Problemy Pracy Socjalnej).
 • „Dzieci ulicy – zarys problemu" (wraz z: Martą Smagacz-Poziemską), w: J. Kowalczyk (red.), Rewitalizacja społeczna, współpraca międzysektorowa, streetworking. Refleksje wokół realizacji pilotażowego programu rewitalizacji społecznej „Pod parasolem Kazimierza", Kraków 2012.
 • „O zasadach współpracy w procesie pomocowym" w: Dębski M., Kwaśnik A., Wicka-Łangowska A. (red), Forum. O bezdomności bez lęku. Tom V, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.

Obecnie realizowane projekty

Kierownik projektu badawczego (nr 2012/05/B/HS6/03876): Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych. Narodowe Centrum Nauki

Zrealizowane projekty (udział w charakterze badaczki-wykonawczyni)

 • Europejski Projekt Badawczy: „Aktywne Starzenie" (ActivAgeing). Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach V Programu Ramowego (HPSE–CT–2002–00102). Udział w charakterze badacza-wykonawcy (2002-2003).
 • Badania własne: Włóczęgostwo. Analiza zjawiska społecznego (2003-2004)
 • Udział w programie CERTS dla Polski. Centrum Zasobów Badań w Pracy Socjalnej. Europejskim CERTS. Projekt realizowany w ramach programu badań subwencjonowanych przez MNiI wspierających międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej (2003-2005). Koordynator projektu: Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (2004-2006).
 • Canada – European Union Program for Co-operation in Higher Education and Training (EU Canada Mobility Project) "The Displaced Persons Project: A Euro-Canada Social Work Exchange". Koordynacja projektu po stronie polskiej (2005-2009)
 • Projekt badawczy własny nr N N116 088434 (w ramach 34 konkursu projektów badawczych), pt.: „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji". Kierownik projektu Krzysztof Frysztacki, główni wykonawcy: Marta Smagacz-Poziemska, Marcjanna Nóżka (2008 – 2011)
 • Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania terenowe realizowane w zespole Marcjanna Nóżka, Konrad Stępień, na zlecenie Fundacji Instytut Spraw Publicznych w Warszawie: czerwiec 2011 – grudzień 2012
 • Badania ewaluacyjne projektu: „Twój dom – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy" współ-finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja pierwszego etapu ewaluacji w zespole: Marcjanna Nóżka, Katarzyna Górniak (2012).

Raporty z badań i ekspertyzy

 • Raport z diagnozy końcowej projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (wraz z M. Smagacz-Poziemską) – koncepcja i realizacja badań oraz raport dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (2009)
 • Raport ewaluacyjny z realizacji projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (wraz z M. Smagacz-Poziemską) – koncepcja i realizacja badań oraz raport dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (2008)
 • Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe. Democracy and its components: liberty, equality and justice. Raport opracowany w ramach projektu finansowanego przez Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Niemcy) pod tytułem „Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe. Analysis of the Labour Policy and Social Policy of Poland", (2009). Tytuł opracowania: „Povert and Social Policy" (wraz z: Martą Smagacz-Poziemską)
 • Raport: Wsparcie osób bezdomnych. Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania (część II). W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I (2012)
 • Ekspertyza standardu pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością opracowanego w ramach Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. Zleceniodawca Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu (2013)