dr hab. Marta Smagacz-Poziemska

stanowisko: adiunkt
e-mail: marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest jak niezwykłe okulary. Lepiej się patrzy i więcej się widzi.

Kiedy nie pracuję naukowo, zwykle zajmuję się tym, co robi większość mam, żon, córek, sióstr. Wolny czas najczęściej spędzam z najbliższymi. Odkąd mam dzieci nocne wałęsanie się po mieście zamieniłam na popołudniowe spacery. Zdarza się, że dzieci uczestniczą w mojej pracy, na przykład podczas badań terenowych, a ja na placu zabaw obserwuję ludzi -więc te dwa światy, prywatny i zawodowy, często się przenikają.

dr Marta Smagacz-Poziemskajej główne zainteresowania naukowe związane są z socjologią miasta, socjologią przestrzeni, problemami społecznymi występującymi w miastach oraz społecznymi reakcjami na nie. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad procesami degradacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, partycypacji społecznej, jakości życia w środowisku miejskim. Kierownik projektu badawczego NCN "Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne".

 

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia i antropologia miasta
 • Socjologia i antropologia przestrzeni
 • Problemy społeczne miast i obszarów zurbanizowanych
 • Aktywizacja i partycypacja społeczna

Publikacje

Monografie:

 • 2015, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Warszawa: Scholar.
 • 2008, Revitalisation of Urban Space. Social Changes in Krakow's Kazimierz and the Ticinese district in Milan, Edizioni Plus (Pisa University).

 

Monografie współautorskie:

 • 2011, Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z Krzysztofem Frysztackim i Marcjanną Nóżką).
 • 2011, Nasze problemy. Bezrobocie i bieda we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków: Universitas, ss. 254.(z Lucjanem Misiem i Marcjanną Nóżką).
 • 2007, Wykluczone sąsiedztwa. Społeczne aspekty rewitalizacji w przestrzeni wielkiego miasta, Kraków: Rabid (z Andrzejem Bukowskim i Barbarą Jabłońską).

 

Artykuły w czasopismach i monografiach:

 • 2016, Is the City Unnecessary? New Life Spaces of Young City Inhabitants. In Public Spaces: Times of Crisis and Change (pp. 35-52). Emerald Group Publishing Limited.
 • 2014, „Włączeni jako konsumenci – wyłączeni jako obywatele. Nastolatki w przestrzeni miasta", w: Folia Sociologica 49/2014, ss.29-44.
 • 2014, „(Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Na podstawie badań w Krakowie i Katowicach", w: Politeja 27/2014, ss.263-279.
 • 2014, "Children And Young People In The City Extracts From Krakow Research", Youth in Central and Eastern Europe Sociological Studies, nr 2, ss. 60-77 (z Marcjanną Nóżką i Katarzyną Ornacką)
 • 2014, "The Locality and Supralocality of Models of Urban Life – a Relational Perspective", w: K. Frysztacki, A. Śliz (eds.) Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders, vol. 4 (Culture of Cultures in the Dynamics of Social Life), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 71-85.
 • 2014, „Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi", w: M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.), Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt osiemnasty), Kraków (z Marcjanną Nóżką).
 • 2013, „Praca socjalna ze środowiskiem w warunkach globalnego kryzysu – szansa dla społeczności i szansa dla pracy socjalnej? w: Krzysztof Frysztacki (red.) Krakowskie Studia Pracy Socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2012,  „Dzieci ulicy – zarys problemu", w: Jacek Kowalczyk (red.) Rewitalizacja społeczna, współpraca międzysektorowa, streetworking, Wyd. Impuls (z Marcjanną Nóżką).
 • 2011, „Czyje jest miasto? Balansowanie między współuczestnictwem a polifonią", Przegląd Socjologiczny, nr LX-2-3, ss. 281-302.
 • 2010, „Myśląc o Pawle Rybickim i Jego dziele", w: K. Frysztacki, A. Karwińska, M. Smagacz-Poziemska (red.) Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z Krzysztofem Frysztackim i Anną Karwińską).
 • 2009, „Upublicznianie komercyjnej przestrzeni miejskiej", w: Małgorzata Dymnicka, Andrzej Majer (red.) Współczesne miasta. Szkice socjologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.            
 • 2009, „Dzieci ulicy wielkiego miasta", w: Państwo i Społeczeństwo. Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki, Kraków: Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego (z Marcjanną Nóżką).    
 • 2009, „Lokalne i globalne uwarunkowania poczucia (nie)bezpieczeństwa w mieście" [w:] Studia Socjologiczne 2(193), ss.157-166 [recenzja].
 • 2008, „Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza – o współczesnej tęsknocie za utopią" , w: Krzysztof Frysztacki, Zdzisław Mach (red.) O Krakowie raz jeszcze, Kraków: Wyd. Nomos.
 • 2008, „Między domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych perspektyw i koncepcji w badaniach migrantek na rynku pracy", w: Krystyna Slany (red.) Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna, Kraków: Wydawnictwo  Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2007, „Rewitalizacja – o tęsknocie za utopią", w: Maciej Kowalewski (red.), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, Wyd. Economicus.
 • 2007, „Neighbourhoods in the space of a post-industrial district od a large city. A study of exclusion and marginalisation", w: A. Bukowski, K. Fuzer, B. Jabłońska, M. Smagacz (eds.), Urban rehabilitation in segregated districts of central and eastern European cities, Kraków: Wyd. Rabid (z Andrzejem Bukowskim i Barbarą Jabłońską)
 • 2007, „Methodological Problems of Research on Exclusion in the Urban Space of Eastern European Cities" w: A. Bukowski, K. Fuzer, B. Jabłońska, M. Smagacz (eds.), Urban rehabilitation in segregated districts of central and eastern European cities, Kraków: Wyd. Rabid (z Barbarą Jabłońską)
 • 2007, "Street Children in the big city", w: Katarzyna Ornacka (ed.), Cracow – Berlin Debate on Children, Families and Poverty, Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (z Marcjanną Nóżką).
 • 2006, "Frontiers and Identity: Sociological Perspective", w: Thomas Kirk, Luda Klusakova (ed.), Frontiers and Identity, Edizioni Plus (Pisa University) (z Olgą Seweryn).                 
 • 2005, „Oglądy i obrazy świata w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego" [w:] Mirosław Chałubiński i in. (red.) Reguły i działania. Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk: Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.

 

Redakcja monografii:

 • 2018, Ferro, L., Smagacz-Poziemska, M., Gómez, M. V., Kurtenbach, S., Pereira, P., & Villalón, J. J. (eds.). Moving Cities: Contested Views on Urban Life. In Moving Cities–Contested Views on Urban Life (pp. 1-9). Springer VS, Wiesbaden.
 • 2014, Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z Marcjanną Nóżką).
 • 2011, „Dzieci ulicy". Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Kraków: Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński (z Krzysztofem Frysztackim i Marcjanną Nóżką).
 • 2010, Obszary społecznego świata. Wokół socjologii Pawła Rybickiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z Krzysztofem Frysztackim i Anną Karwińską).
 • 2007, Urban rehabilitation in segregated districts of central and eastern European cities, Kraków: wyd. Rabid. (z Andrzejem Bukowskim, Katalin Fuzer i Barbarą Jabłońską).

Kierowanie projektami badawczymi

 • 2015-2017: „Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne" (projekt NCN, nr DEC-2014/15/B/HS6/01949) (OPUS)
 • 2011-2015: „Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta" (projekt NCN, nr DEC-2011/01/D/HS6/00962).

Udział w projektach badawczych

 • 2008-2011: „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji (projekt MNiSW). Kierownik: prof. dr. hab. Krzysztof Frysztacki.
 • 2005-2007: CASE – Cities Against Social Exclusion (Interreg IIIc). Kierownik projektu: dr Andrzej Bukowski.
 • 2006-2007: Projekt FeMiPol (Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations) (VI Program Ramowy). Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Slany.
 • 2003-2006: CLIOHnet [European History Network] – w ramach programu Culture 2000.
 • 2002-2004: Demos (V Program Ramowy). Kierownik projektu: dr Andrzej Bukowski.

Opracowania, ekspertyzy, raporty

 • 2014, Diagnoza kapitału społecznego, jakości życia i funkcjonalności osiedli Ugorek i Olsza II. Raport z badań wykonanych w ramach Programu Rehabilitacji Osiedli Blokowych (z Moniką Kicińską, Karolem Kurnickim, Anną Bednarczyk i Ingą Hajdarowicz) – dla Urzędu Miasta Krakowa.
 • 2014, Rekomendacje dotyczące problematyki przestrzeni i mieszkalnictwa w zakresie «Srebrnej Gospodarki» dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (2013-2014). Autorki rekomendacji: Marta Smagacz-Poziemska, Agnieszka Labus, Ewa Piłat. 
 • 2010, Raport Sytuacja dzieci i młodzieży w Krakowie. Stan wiedzy – dla Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
 • 2009, Norms- and Value-Notions in Eastern and Western Europe Analysis of the Labour Policy and Social Policy of Poland (współautorzy: Iwona Kowalska, Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Jolanta Perek-Białas) - dla Uniwersytetu w Jenie, w ramach projektu Normen und Wertbegriffe in Ost- und Westeuropa, 2009. On line: http://www.indogermanistik.uni-jena.de/NW/meth_21.html  
 • 2009, Oczekiwania mieszkańców Nowej Huty wobec zmian w przestrzeni Placu Centralnego i Alei Róż dla Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2009 (z Andrzejem Bukowskim). Raport dla Urzędu Miasta Krakowa.    
 • 2009, Raport z diagnozy końcowej projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (z Marcjanną Nóżką) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. 
 • 2008, Raport ewaluacyjny z realizacji projektu „Pora na aktywność – aktywizacja i integracja klientów MOPS w Krakowie" (z Marcjanną Nóżką) – dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Artykuły popularnonaukowe

 • 2014, „Miasto – w splocie praktyk życia codziennego i społecznych ideologii", w: Kraków - miasto ambitne. Inwestycje miejskie 2003-2014. Katalog wystawy, Kraków: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
 • 2014, Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi, w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014 „Wyzwania rozwojowe w starzejącym się społeczeństwie", on-line: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa (z Marcjanną Nóżką)
 • 2013, Integracja przestrzenna poprzez budowanie społeczności lokalnych, w: Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/28-29/2013, on-line: http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Wydawnictwa
 • 2007, „Sanus per Aquam", [w:] Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, Wyd. Małopolskie Centrum Kultury; nr 4/2007.
 • 2006, "Galeria, centrum, center" – o tożsamości współczesnego miejsca handlu", [w:] Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, wyd. Małopolskie Centrum Kultury; nr 2/2006.

Inne informacje

2017-2019: koordynatorka 37. Research Network - Urban Sociology, European Sociological Association [ESA]