dr Marta Warat

stanowisko: Post Doctoral Researcher
e-mail: marta.warat@uj.edu.pl

Dr Marta Warat – jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących obywatelstwa, demokracji i społeczno-kulturowej tożsamości płci. Jest autorką artykułów, raportów oraz współredaktorką kilku książek. Obecnie zaangażowana w projekt badawczy Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway. W ubiegłych latach uczestniczyła jako badaczka w projektach realizowanych dla administracji publicznej oraz instytucji takich jak World Bank oraz PFRON. Kierowniczka projektu edukacyjnego „Research and Expertise in Society" finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Najważniejsze stypendia zagraniczne i wykłady zagraniczne: Western University, Universidade Católica Portuguesa, Cardiff University.

Zainteresowania naukowe

 • Studia nad obywatelstwem i demokracją
 • Gender studies

Publikacje

 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat (2014) Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu w: Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki (red) Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków, Wydawniwctwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica, s.275-334.
 • Beata Kowalska, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska, Marta Warat (2014) Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, Studia Socjologiczne, nr 2, s.225-250.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat (2014) Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 203–224.
 • Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii, Znak, 2011, nr 676.
 • A duty to belong? Muslim women of Cardiff as a Case Study w: Gerald MacLean (ed) (2011) Britain and the Muslim World: Historical Perspectives, Cambridge Scholars Press
 • Alicja Palęcka, Helena Szczodry, Marta Warat (red.) (2011) Kobiety w społeczeństwie polskim [Women in Polish Society], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • O tożsamości, religii i płci kulturowej na przykładzie drugiego pokolenia muzułmanek z Cardiff [Identity, religion and gender. Second generation of Muslim women in Cardiff] w: Łukasz Krzyżowski, Sylwia Urbańska (red.) (2010) Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska [Mosaic of Transnational Spaces: Theory, Methods, Realities], Kraków, NOMOS
 • Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • „Niewidzialny" aktywizm? Brytyjskie muzułmanki i polityka na przykładzie Birmingham [„Invisible" activism? British Muslim women and politics in Birmingham]  w: Marta Warat, Agnieszka Małek (red.) (2010) Ponad granicami. Kobiety, migracje, religie [Beyond borders. Women, migration, religions], Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Przemiany tożsamości muzułmanek w Wielkiej Brytanii [Constructing Identity: Muslim Women in Great Britain] w: Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (eds) (2009) Kobieta w kulturze i społeczeństwie [Women, Cultures and Society],Kraków, RABID 
 • Instytucjonalne ograniczenia czy stereotypy. Imigrantki, urzędnicy i kultura biurokracji [Institutional Barriers or Stereotypes? Female Immigrants, Social Services Officers and Bureaucratic Culture] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press 
 • Etniczność i gender -- między teorią a praktyką [Ethnicity and Gender – Between Theory and Practice] (w:) Krystyna Slany (ed) (2008) Migracje kobiet [Women and Migration], Kraków, Jagiellonian University Press
 • Obywatelstwo wielokulturowe – projekt teoretyczny czy europejska codzienność? Multicultural citizenship – theoretical Project or European reality?] in: W.Misztal, A.Kościański (eds.) (2008) Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką [Civil society – between idea and practice], Warszawa, IFiS PAN
 • Sekerdej Kinga, Pasieka Agnieszka, Warat Marta (2007) Popular religion and postsocialist nostalgia. Licheń as a polysemic pilgrimage centre in Poland, Polish Sociological Review, No 4, ss. 431-444
 • Piotr Kapłon, Aleksandra Rokicka, Marta Warat (eds) (2007) Koniec sekularyzacji w Europie? [The End of Secularization in Europe?], Kraków, Jagiellonian University Press

Obecnie realizowane projekty

 • Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway.
 • Research and Expertise in Society

Zrealizowane projekty

 • "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności" 
 • „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy"
 • World Bank: Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Poland): current status and good practices.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, projekt ekspercki
 • Imigrantki czy obywatelki? Muzułmanki w Wielkiej Brytanii
 • British-Polish Young Scientists Programme: Immigrants or Citizens? Muslim Women in Great Britain
 • New neighbours! – Inclusion of young people with minority background, Youth in Action Programme
 • FeMiPol: Integration of Females Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations