dr Szymon Czarnik

stanowisko: adiunkt
e-mail: szymon.czarnik@uj.edu.pl

Jako rzekł św. Augustyn: „nigdy nie należy niczego uważać za prawdziwe dlatego, że jest kunsztownie sformułowane, ani też nie powinno się niczego uznać za fałszywe dlatego, że zostało wyrażone nieporadnie." Parafrazując, dodałbym, że nie powinno się niczego brać na poważnie i z respektem tylko dlatego, że zostało wyrażone w sposób mętny przy użyciu trudnego słownictwa. Tym samym zgłaszam liberum veto wobec socjologii jako nauki, która „mówi to, co wszyscy wiedzą, językiem, którego nikt nie rozumie".

dr Szymon Czarnik - od czasów studenckich związany z Instytutem Socjologii UJ. Zdeklarowany przeciwnik socjologii jako nauki „mówiącej to, co wszyscy wiedzą, językiem którego nikt nie rozumie". Jego zainteresowania naukowe skupiają się na metodologii badań społecznych i statystycznej analizie danych oraz zagadnieniach kapitału ludzkiego. Członek zespołu realizującego projekt „Bilans Kapitału Ludzkiego", odpowiedzialny za moduł badań ludności w wieku produkcyjnym. Pracę doktorską poświęcił eksperymentalnemu badaniu decyzji dotyczących redystrybucji zarobków. Tłumacz książek Ludwiga von Misesa, Thomasa Sowella, Hernando de Soto, Thomas Woodsa.

Zainteresowania naukowe

 • metodologia ilościowych badań społecznych
 • statystyczna analiza danych
 • zagadnienia rynku pracy
 • teoria gier

Publikacje

 • Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy (z Marcinem Kocórem), w: Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków 2013.
 • Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu (z Marcinem Kocórem i Anną Strzebońską), w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Wpływ poziomu wykształcenia na karierę zawodową (z Konradem Turkiem), w: Jarosław Górniak (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Proportionality and Two Kinds of Fairness, w: Johann Bacher, Jarosław Górniak, Marian Niezgoda (eds.), Selected Research Papers in Education, Labour Market and Criminology, Trauner Verlag Universität Linz, 2009.
 • Gry dystrybucyjne, "Decyzje", grudzień 2007.
 • Justice in the Shadow of Self-Interest. An Experiment on Redistributive Behavior, "Acta Physica Polonica B", nr 11/2006, ss. 2967-2978.
 • Voluntary and Forced Redistribution under Democratic Rule, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", nr 7/2004.
 • Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii, "ASK. Społeczeństwo-Badania-Metody", nr 12/2003, ss. 117-145.
 • O poglądach Polaków na udział państwa w gospodarce, "Studia Socjologiczne", nr 1/2002, ss. 61-88.

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans Kapitału Ludzkiego – praca w zespole badawczym: projektowanie badania, przygotowanie narzędzi, nadzór nad realizacją, analiza danych, przygotowanie raportów.

Zrealizowane projekty

 • Badanie opinii uczniów krakowskich gimnazjów nt. zajęć z Wychowania do życia w rodzinie (2012) – projekt badania, przygotowanie kwestionariusza, dobór próby, analiza danych, publikacja wyników w czasopiśmie „Wychowawca" (9/2012) i prezentacja wyników na sympozjum „Edukacja seksualna, ale jaka?" (Warszawa, 27 października 2012).
 • „Sprawiedliwość, równość, demokracja. Eksperymentalne badanie procesu redystrybucji dochodów" (grant KBN 1 H02E 046 28) pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Górniaka, prof. UJ (2005-2006).