Zakład Badań Problemów Ludnościowych

Obszary badawcze

 • małżeństwo i rodzina ujmowane z punktu widzenia demograficznego i socjologicznego
 • płeć i seksualność; prawne konteksty płci i seksualności
 • handel ludźmi w Polsce, prawne i ekonomiczne konteksty i uwarunkowania polityki dotyczącej handlu ludźmi w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • polityka równości płci
 • perspektywy demograficzne Polski
 • migracje międzynarodowe - studia teoretyczne i empiryczne; emigracje z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, sytuacja migracyjna Polski (m.in. orientacje emigracyjne Polaków, reemigracje do Polski, imigracją polską w Kanadzie i polityka imigracyjna Kanady)
 • cywilizacje Bliskiego Wschodu
 • obywatelstwo i demokracja
 • systemy edukacji w Polsce i na świecie

Pracowniczki

 • prof. dr hab. Krystyna Slany - kierowniczka Zakładu
  profesor zwyczajny
 • dr hab. Beata Kowalska
  adiunkt
 • dr Magdalena Ślusarczyk
  adiunkt
 • dr Marta Warat
  adiunkt
 • dr Ewa Krzaklewska
 • adiunkt
 • dr Justyna Struzik
 • mgr Ewelina Ciaputa
 •  

Współpracowniczki

 • Katarzyna Wojnicka
 • Agata Mołdawska
 • Karolina Krzystek
 • Agnieszka Małek
 • Małgorzata Krywult

Doktorantki

 • mgr Ewelina Ciaputa
 • mgr Agnieszka Król
 • mgr Małgorzata Matlak
 • mgr Aleksandra Migalska
 • mgr Anna Ratecka
 • mgr Stella Strzemecka
 •  

Wybrane zespołowe publikacje pracowniczek Zakładu

Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Aleksandra Migalska i Marta Warat, Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, "Studia Socjologiczne", nr 2/2014. 

Beata Kowalska, Marta Warat, Agnieszka Król i Aleksandra Migalska, Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna, "Studia Socjologiczne", nr 2/2014.  

Krystyna Slany, Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekt.

Anna Bednarczyk, Beata Kowalska, Agnieszka Król, Małgorzata Matlak, Aleksandra Migalska, Krystyna Slany, Marta Warat, Genderowy wymiar niepełnosprawności Raport z badań jakościowych.

Obecnie realizowane projekty

Zakończone projekty

 • Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności - Moduł VI Genderowy wymiar niepełnosprawności, finansowanie PFRON (we współpracy z AGH)
 • Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, partnerzy: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa), Uniwersytet Jagielloński (UJ). Finansowanie: Kapitał Ludzki
 • Trendy emigracyjne we współczesnej Polsce. Charakterystyka socjologiczno-demograficzna (K. Slany)
 • Orientacje emigracyjne osób wyjeżdżających z Polski (K. Slany)
 • Reemigracje do Polski w okresie transformacji ustrojowej (K. Slany, A. Małek)
 • Kohabitacja jako alternatywna forma życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce (K. Slany)
 • Contemporary Canadian Family, grant rządu kanadyjskiego (K. Slany)
 • History of social work in Europe (1900-1960), międzynarodowy projekt badawczy (I. Szczepaniak-Wiecha, A. Małek, K. Slany);
 • 6 Framework Programme EU GRANT: Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations, FeMiPol project (2006-2008)
 • Social Problems and welfare under the democratic conditions – the case of Darmstadt, the City of Science, 2011-2012, finansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec (M. Ślusarczyk)
 • Prace w Zespole eksperckim ds. migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V kadencji – 2009-2010 (K. Slany, M. Ślusarczyk)

Współpraca

 • Fundacja Autonomia
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Instytut Europeistyki UJ
 • Centrum Studiów Międzynarodowych, Warszawa
 • Komitet Badań nad Migracjami PAN
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Krakowie
 • Centrum Edukacji i Profilaktyki  Społecznej Parasol
 • Centre for Gender Research, Oslo
 • NOVA - Norwegian Social Research
 • Agder Research, Kristiansand, Norwegia

Aktualności zakładu

 • 1
 • 2