Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych

Obszary badawcze

 • edukacja
 • rynek pracy
 • kapitał ludzki
 • metody i techniki badań społecznych (jakościowe i ilościowe)
 • techniki statystycznej analizy danych
 • teoria gier
 • ewaluacja polityk publicznych
 • innowacyjność gospodarki

Z Zakładem związane jest Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Pracownicy i pracowniczki

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak - kierownik Zakładu; profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Adam Sagan, prof. UE - adiunkt
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas - adiunkt
 • dr Barbara Worek - adiunkt
 • dr Marcin Kocór - adiunkt
 • dr Szymon Czarnik - adiunkt
 • dr Piotr Prokopowicz - adiunkt

Współpracownicy i współpracowniczki

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Patrycja Antosz
 • mgr Zuzanna Drożdżak
 • mgr Weronika Orkisz
 • mgr Agnieszka Otręba-Szklarczyk
 • mgr Anna Szczucka
 • mgr Dariusz Szklarczyk
 • mgr Konrad Turek
 • mgr Paulina Skórska
 • mgr Maciej Koniewski
 • mgr Diana Turek
 • mgr Krzysztof Kasparek
 • mgr Przemysław Majkut
 • mgr Michał A. Chrzanowski
   

Obecnie realizowane projekty

 • Bilans kapitału ludzkiego
 • SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce
 • Pomiar edukacyjny – studia doktoranckie

Zakończone projekty

 • Próba określenia zadań strategicznych państwa do 2020 r.
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia
 • Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013

Współpraca

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Predictive Solution Sp. z.o.o.
 • Katedra Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Województwo Małopolskie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie